Polityka prywatności

  1. Definicje

Adres IP – Indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.
Logi Systemu – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu; może zawierać w szczególności adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.
Materiały – wszelkie treści udostępnianie w Serwisie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe.
Serwis – informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem www.twojratownik.pl, akademia.twojratownik.pl oraz adresami podrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami.
Użytkownik – osoba fizyczna lub system informatyczny działający w wyniku działania osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, korzystający z zasobów informacyjnych Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.

  1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników (osób fizycznych) korzystających z Serwisu. Administratorem danych osobowych jest Centrum Usługowo-Szkoleniowe Andrzej Luszawski, ul. Puławska 28/25, 02-512 Warszawa (dalej zwane: Centrum Usługowo-Szkoleniowym).

Centrum Usługowo-Szkoleniowe jest właścicielem Serwisu i usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 114, poz. 1204 ze zmianami).

  1. Dane osobowe Użytkownika

Osoba zamierzająca korzystać z Serwisu podaje w Formularzu kontaktowym następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
Dane osobowe są podawane dobrowolnie, jednak ich podane jest niezbędne do kontaktu z właścicielem Serwisu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Usługowo-Szkoleniowe wyłącznie w celach nawiązania kontaktu.

Użytkownik ma również możliwość otrzymywania newslettera; w tym celu musi podać swój adres email, na który będą przesyłane wiadomości.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz dostępny w Serwisie, natomiast w przypadku newslettera adres email będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody na jego przetwarzanie.

  1. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do jego danych osobowych i otrzymania ich kopii oraz może żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienie to realizowane jest poprzez przesłanie na adres biuro@twojratownik.pl stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację Użytkownika oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem.

  1. Przekazywanie danych osobowych Użytkownika

Centrum Usługowo-Szkoleniowe nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkownika w żaden inny sposób niż wynikający z celu Serwisu. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Centrum Usługowo-Szkoleniowe może także przekazać dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących mu praw, w tym także w przypadku, gdy Użytkownik swymi działaniami narusza przepisy prawa lub Regulaminu Serwisu. Do podanych przez Użytkownika danych dostęp posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis.

  1. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika

Centrum Usługowo-Szkoleniowe oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby lub wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

  1. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

Centrum Usługowo-Szkoleniowe zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. Centrum Usługowo-Szkoleniowe nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika. Centrum Usługowo-Szkoleniowe wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Centrum Usługowo-Szkoleniowe stosuje tzw. pliki „cookies”. Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików Cookies nie są gromadzone lub przetwarzane dane osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika. Centrum Usługowo-Szkoleniowe stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Usług Serwisu, niektóre funkcje w Serwisie mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie. Serwis używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych Google, jak również Facebook Pixel, które pomagają określić sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania Serwisu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.